DE GEMEENTELIJKE WATERPUTTEN IN BEEGDEN ©


 


 

 

In Beegden werd in het verleden de drinkwatervoorziening o.a. verzorgd middels een zevental gemeentelijke waterputten (later voorzien van waterpompen).
De diepte van de waterputten varieerde van 2 tot 10 meter.
De grondwaterstand in deze gebieden is vrij hoog.
 

Een waterput was ook in Beegden in de 19e en in het eerste helft van de 20e eeuw een
kostbaar goed en een plaats van ongedwongen veelvuldige samenkomst van
buurtbewoners (sociaal contact).
Men haalde er dagelijks water en sprak dan over allerlei actualiteiten en praatte over
lief en leed in gezin en buurt.
Ook werden dan vaak de gemeentelijke- en verenigingsperikelen besproken.
Vaak vormde zich door het gemeenschappelijk gebruik van een waterput en de
bijzondere “economische” toestanden een “put” (buurtvereniging).
Door de “put” werden dan diverse buurtfeesten, etc georganiseerd.
In veel Limburgse plaatsen heeft men het aan het “putbestuur” te danken dat
gebruiken zo lang behouden zijn gebleven.
 

*) Wanneer in perioden van droogte in Beegden particuliere waterputten onvoldoende
water bevatten, werd ook door deze particulieren steeds vaker gebruik gemaakt
van de gemeentelijke waterputten/pompen.
Was een droogteperiode van langere duur, dan waren veel inwoners aangewezen
op het water van de in de omgeving van Beegden stromende Maas.
 

*) Tijdens de bouwperiode van de schutsluis en de stuw in de Maas te Linne
(1920-1923) werd, voor het watervrij houden van de daar aanwezige
bouwput, veel bronbemaling toegepast. 
Ook hierdoor gaven veel waterputten in Beegden onvoldoende water.
Allerlei noodgrepen werden verricht om de watervoorziening weer op peil te brengen.
Helaas hebben deze handelingen niet geleid tot het gewenste resultaat.
Toen de bouw van de schutsluis en de stuw in 1923 waren voltooid en de
bronbemalingen dus werden gestopt, was in de Beegder waterputten weer
voldoende drinkwater voorhanden.
 

Tijdens de wintermaanden moesten de waterpompen tegen de vrieskou worden beschermd.
Om de waterpomp werd dan een houten pompkast geplaatst die werd opgevuld
met isolerend materiaal om bevriezing te voorkomen.
 

Met de intrede van de loden waterleiding werd vanaf 1957 de voorziening van het
drinkwater via de vroeger zo gewaardeerde waterputten/pompen totaal overbodig.
De waterputten raakten vervolgens in onbruik, werden afgebroken en/of gedempt
of met een zware betonnen plaat afgedekt.
 


De oude pomp in de St. Servaasstraat ca 1942

In Beegden zijn op twee plekken, waar in vroeger jaren gemeentelijke waterputten
aanwezig waren, ter herinnering aan dat verleden waterpompen geplaatst:

 

 

     

 

 

 

 

  Kruisstraat / Heerstraat-Zuid

      

 

 

 

 

  St. Servaasstraat

 

  *) info uit: “Bieëgdje”.  Een periodieke uitgave van de Stg Werkgroep Heemkunde Beegden.